Vijolica d.o.o., računalniki, programi in tisk


Na vsebino strani

Programska oprema


Z izdelavo poslovne programske opreme
se ukvarjamo že vse od ustanovitve podjetja, to je od leta 1989. V tem več kot 20-letnem obdobju je v našem podjetju nastalo že preko 40 programskih produktov. Nekaj jih zaradi spremembe zakonodaje ni več uporabnih, ostale produkte pa redno posodabljamo in so na voljo našim uporabnikom. Naš zadnji izdelek je programska oprema UPN (univerzalni plačilni nalog), to je program za evidenco in izpis univerzalnih plačilnih nalogov.


Nekaj najbolj prodajanih programov:

1. GLAVNA KNJIGA

Aplikacija ja namenjena podjetjem in podjetnikom za vodenje dvostavnega knjigovodstva. Aplikacija ima sledeče obdelave: vzdrževanje matičnih datotek (kotni plan, stroškovna mesta), knjiženje dokumentov; pregledi in izpisi dnevnika, prometa (po kontih, dokumentih), analitične kontne kartice, bilance po analitičnih in sintetičnih kontih ter bilance po razredih, kontni plan; arhiviranje, indeksiranje in zaključek poslovnega leta.


2. SALDAKONTI DOBAVITELJEV IN KUPCEV

Pomožna knjigovodska evidenca, ki omogoča vodenje evidence terjatev in obveznosti do kupcev, oz. dobaviteljev, matičnih podatkov o kupcih oz. dobaviteljih, kontih, zbirnikih. Aplikacija omogoča pregled in izpis dnevnika, kartic, sintetične in analitične saldoliste, IOP obrazca, zamujenih plačil...


3. OSEBNI DOHODKI (PLAČE)

Aplikacija je namenjena podjetjem, pa tudi obrtnikom za obračun plač za zaposlene delavce. Aplikacija omogoča vzdrževanje (ažuriranje, preglede, brisanje in izpise) matičnih podatkov o delavcih, prispevkih, občinah, krajevnih skupnostih, kreditorjih in kreditih, dohodnini, stroškovnih mestih. Po izvršenem obračunu plač aplikacija daje izpise plačilnih list, rekapitulacije, virmanov, seznamov, letnih podatkov po delavcih za vložitev napovedi dohodnine, omogoča storno obračuna plač, indeksiranje, arhiviranje na diskete...


4. FAKTURIRANJE (ENOSTAVNO)

Aplikacija je namenjena manjšim obrtnikom in podjetjem, pri katerih je obseg poslovanja tako majhen, da ni potrebe, da bi uporabljali kompleksnejše (in dražje) aplikacije.


5. EVIDENCA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV V SKLADU Z ZAKONOM O DDV

Aplikacija je namenjena podjetnikom in podjetjem za vodenje evidence prejetih in izdanih računov, vpis podatkov kupcih in dobaviteljih ter OBRAČUN DDV za določeno obdobje. Vse podatke je možno vnesti, popraviti, brisati in tudi izpisati. Delo s programom je zelo preprosto in podatkov ni potrebno ob koncu poslovnega leta brisati. Določen podatek je možno vnesti tudi za preteklo obdobje tik pred obračunom DDV za zadevno obdobje.


6. FAKTURIRANJE S KALKULACIJAMI

Aplikacija je namenjena trgovcem in tudi gostincem za vodenje poslovanja (prodaje) preko računalnika. Omogoča prevzem blaga, izdelavo kalkulacije, izpis računa in predračuna ter razne statistične obdelave (fakturna knjiga, izpis prometnih davkov itd.). Izdelane imamo tri verzije navedene aplikacije z več modifikacijami in sicer:

· verzija za gostince (dodana baza natakarjev, izpis ozkega računa, pregled in izpis inkasa, pregled in izpis prometa po natakarjih, obračunanega DDV, prodaje artiklov,...)
· verzija za maloprodajo (dodana baza prodajalcev, izpis ozkega računa, pregled in inkasa, pregled in izpis prometa po prodajalcih, obračunanega DDV, prodaje artiklov...)
· verzija za veleprodajo tudi s franšiznimi enotami (možnost vodenja zaloge po franšiznih enotah, obdelava inventure franšizne enote, ugotavljanje prometa...).

7. ZAMUDNE OBRESTI

Aplikacija omogoča obračun zamudnih obresti (revalorizacijskih in realnih) po konformni metodi in omogoča vzdrževanje podatkov o dolžnikih, obrestnih merah, obračunanih obrestih...


8. PROGRAM ZA IZPIS PLAČILNIH NALOGOV
Aplikacija za izpis plačilnih nalogov na tiskalnik.

9. PROGRAM ZA IZPIS PLAČILNIH NALOGOV
Aplikacija za izpis plačilnih nalogov na tiskalnik. Verzija aplikacije s podatkovno bazo za neomejeno število virmanov.

10. KNJIGA PRIHODKOV IN ODHODKOV, VERZIJA Z DDV

Aplikacija je namenjena podjetnikom (obrtnikom) za vodenje poslovnih knjig (enostavno knjigovodstvo). Aplikacija ima vdelane enostavne saldakonte, tako da ima uporabnik pregled nad obveznostmi. Aplikacija ima možnost izpisa plačilnega naloga takoj po izvršenem knjiženju (ali pa kasneje), kakor tudi preglede in izpise analitične kartice, sintetike in analitike knjige prihodkov in odhodkov. Vsi izpisi so prirejeni za A4 tiskalnike. Izdelana je tudi verzija z povezavo z evidenco DDV.


11. POSLOVANJE SERVISA

Aplikacija je namenjena avto servisom in omogoča prenos celotnega poslovanja servisa na osebni računalnik. Aplikacija omogoča vodenje baz podatkov o materialu s kalkulacijo cene, servisnih opravilih, prometnih davkih, serviserjih, strankah, zalogi. Nadalje aplikacija omogoča odpiranje in obdelavo delovnega naloga, fakturiranje na podlagi delovnega naloga, fakturiranje materiala brez izdaje delovnega naloga, izdelavo predračuna, vodenje evidence rezervacij; preglede dnevnega inkasa, prometnih davkov, izdanega materiala, zgodovine vozila in drugo. Primerna je za serviserje, ki so pooblaščeni za dve ali tri avtomobilske znamke, saj omogoča vnos podatkov v dve ali tri različne baze.


12. POSLOVANJE VIDEOTEKE

Aplikacija je namenjena lastnikom videotek za računalnisko obdelavo podatkov. Aplikacija ima sledeče obdelave: Vzdrževanje matičnih datotek (člani, kasete-filmi, žanri), izposojo in vračanje kaset, pregled dnevnika izposoje, pregled nepravočasno vrnjenih kaset; pregledi in izpisi članov in kaset; kartica člana oz. kasete, pregled vseh članov oz. kaset z možnostjo popravljanja podatkov v tabeli, neaktivnih članov, članarina, serijski izpis kataloga kaset po žanrih; arhiviranje in indeksiranje.


13. PC NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVAR

Aplikacija je namenjena uporabnikom, ki se ukvarjajo s prevajanjem tujih tekstov. Aplikacija ima vgrajeno izredno hitro iskalno funkcijo, ki jo v proceduri "pregled slovarja" aktivirate s tipko F1 in vam omogoča hitro prevajanje tujega besedila. Slovar omogoča vnos, pregled in izpis poljubnega števila besed oz. izrazov. Slovar vsebuje 4000 besed.


14. UGANKARSKI SLOVARČEK

Aplikacija je namenjena kot pripomoček reševalcem različnih križank. Vsebuje 300.000 različnih gesel, ki so najpogosteje zastopana v križankah.

15. EVIDENCA IN OBRAČUN OSKRBNIN

Aplikacija je namenjena vrtcem za evidenco in obračun oskrbnine, to je del stroškov, ki so jih za varstvo otroka dolžni prispevati starši. Aplikacija vsebuje matično evidenco otrok, enot, skupin ter izračun obračunske osnove. Nadalje omogoča knjiženje pribitkov in odbitkov, obračun obresti, izpis položnic, knjiženje plačila po položnicah, pregled in izpis kartice otroka, seznama neplačanih obveznosti, opominov... . Omogoča tudi predajo računov po elektronski pošti in prevzem plačil iz nje.


16. EVIDENCA IZDANIH ČEKOV

Aplikacija je namenjena imetnikom osebnega bančnega transakcijskega računa za računalniško evidentiranje prilivov in odlivov denarnih sredstev (vpis in izdajo čekov).


17. EVIDENCA VLOG (Vlowin)

Aplikacija je zavodom-vrtcem in občinam za zbiranje vseh potrebnih podatkov vlagateljev (njihovih družinskih članov) za izdajo odločbe za plačilo deleža staršev za programe v vrtcih. Programska oprema je razvita v sodelovanju z vrtcem Lenart. Delavka, ki v tem zavodu dela na tem področju, ima bogate izkušnje in nam veliko pomaga pri razvoju vse programske opreme za potrebe vrtcev (tudi programska oprema za obračun oskrbnin).


18. PREVOZNIŠKO POSLOVANJE

Aplikacija je namenjena avtoprevoznikom, ki se ukvarjajo z prevozi doma in v tujini in omogoča vodenje matične evidence o voznikih, vozilih, relacijah, dnevnicah, tečajnicah tujih valut in drugo. Omogoča izdajo prevoznega naloga, vnos vseh vrst stroškov, ki nastanejo na poti (gorivo, cestnine, popravila, kazni), obdelavo prevoznega naloga in različne vrste izpisov. Tudi ta programska oprema je razvita v sodelovanju z prevoznikom (prevozništvo Sajko), ki ima bogate izkušnje s prevozi v tujino (predvsem Rusija in ostale azijske države). Programska oprema je testirana in deluje na vseh Windows operacijskih sistemih.


Navedeni so samo programi, ki se največ prodajajo, za OSTALE prosimo POKLIČITE! Na voljo je več kot 40 lastnih avtorskih programov. Vse aplikacije delujejo v okolju MS-DOS, WINDOWS 95, 98, ME in XP home in professional in delujejo na računalnikih od PC386 dalje. Za delovanje je dovolj ze 1 Mb RAM in zasedajo zelo malo prostora na trdem disku (odvisno od količine podatkov). Vzdrževanje programov je zagotovljeno! Strankam ne zaračunavamo nobenih pavšalov! Izdelujemo programe tudi po naročilu! Navoljo so tudi 32-bitne verzije, ki delujejo samo v Windows operacijskih sistemih (98, ME, 2000, XP home in professional, Vista, Windows 7) - cene po dogovoru. Imamo več kot 20 let izkušenj pri programiranju zahtevnih aplikacij.Prodajmo tudi LICENČNO PROGRAMSKO OPREMO Microsoft (Windows XP, Vista, MS Office, ...), protivirusne rešitve PANDA Interenet Security (kompleksna rešitev proti virusom, spamu, fishingu, adware-u, dialerjem) in Kaspersky Antivirus in IS, Corel (CorelDraw od X3 dalje) ter programsko opremo za navigacijske naprave Garmin in MAG (iGO).

Domov | Aktualno | Računalniška oprema | Programska oprema | Rabljena oprema | Storitve | Vizitka | Načrt strani


Nazaj na vsebino strani | Nazaj na glavni meni